"MĀCĪBU PROCESA KVALITĀTES UZLABOŠANA SKOLĀ: KOMPETENTS SKOLOTĀJS- KONKURENTSPĒJĪGS SKOLĒNS"

Lidzfinanse

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2016- 1- LV01- KA101- 022506

"Mācību procesa kvalitātes uzlabošana skolā: kompetents skolotājs- konkurentspējīgs skolēns"

 

Projekta mērķis

- skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;

- skolas mācību procesa modernizēšana atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;

- inovatīvo svešvalodas pasniegšanas metožu ieviešana;

- svešvalodu kompetences uzlabošana priekšmetu skolotājiem;

- mācību CLIL un vācu valodas programmu izstrādāšana un pilnveide;

- labākās inovatīvās Eiropas pieredzes pārņemšana;

- interkulturālas kompetences attīstīšana.Projekta apraksts

Projektā tiks iesaistīti 5 skolotāji: vācu valodas skolotāja, divas angļu valodas skolotājas, karjeras konsultante un ģeogrāfijas skolotāja, viena CLIL skolotāja, kuras strādā pamatskolā un vidusskolā, aktīvi piedalās starptautisko projektu darbībā.

Projekts nodrošina skolotāju piedalīšanos starptautiskos apmācību kursos un seminārā ar daudzgadīgu pieredzi, kura nodrošina kvalitatīvu profesionālo attīstību sadarbībā ar Izglītības ministrijas un Erasmus+ programmām. Skolotāji paaugstina profesionālās kompetences, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un sagatavotu konkurentspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, motivēt skolēnus tālākas kvalitatīvas izglītības iegūšanai, realizēt skolas mācību programmas svešvalodu un CLILa nodarbībās, kā arī izstrādāt jaunas pēctecīgas mācību programmas šajā jomā, uzlabot / pilnveidot savas valodu prasmes, iepazīties ar vācu un angļuvalodīgo valstu kultūru un novitātēm vācu un angļu valodā, attīstīt Eiropas dimensiju, internacionalizēt skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbībā.

Pateicoties dalībai projektā tiks risināti šādi skolas uzdevumi un panākti šādi rezultāti:

- adaptēt, aprobēt un izmantot iegūtās zināšanas, inovatīvu metožu tehnoloģijas mācību stundās;

- angļu valodas programmu un CLIL stundu mācīšana kopumā;

- skolēnu un skolotāju iesaistīšana starptautisko projektu darbībā;

- karjeras izvēles veicināšana un skolēnu sagatavošana reālai dzīvei;

- pilnveidota akreditēto saīsinātu vācu valodas programma pamatskolā ar samazināto stundu skaitu nedēļā un izstrādāta vācu valodas apgūšanas programma vidusskolā, ievērojot pēctecības principu;

- skolas metodiskās bāzes paplašināšana ar metodiskajiem materiāliem vācu valodas, angļu valodas apguvei stundu un ārpusstundu laikā un CLIL nodarbībām;

- izstrādāti mācību materiāli angļu valodā ģeogrāfijas stundām;

- izstrādāta un aprobēta CLIL programma ģeogrāfijā;

- atrasts, apkopots un ievietots informatīvais materiāls par studiju iespējām, apstākļiem un prasībām Eiropā skolas mājas lapā un metodiskajā bāzē, kurš tiks izmantots karjeras pasākumos, klases stundās;

- turpināta sadarbība ar partneriem svešvalodās jau iesāktajos Erasmus+ projektos, iesaistīšanās jaunās starptautiskās sadarbībās.

Projekta vērtība ir sadarbības iespēju nodrošināšana ar multikulturālu dalībnieku sastāvu un valodu nesējiem ārpus Latvijas robežām dabiskajā valodu vidē ar daudzveidīgu metodisko paņēmienu kāstu un Eiropas labās prakses piemēru ieviešanu.

Projekta svarīgums ir projekta dalībnieku personīgo kompetenču attīstīšana, t.sk. tiks iegūta Eiropas apziņa, paaugstināta pašapziņa, uzlabotas vācu un angļu valodas zināšanas, attīstītas sociālās, sadarbības, organizatoriskās, tehniskās prasmes.Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

- projekta kopējais finansējums - 14174.00 eiro);

 

Projekta aktivitātes

I. Pirms profesionālās pilnveides:

sagatavošanas plāna izpildīšana:

- iepazīšanās ar semināru programmām;

- kontaktu veidošana ar semināru uzņemošajām organizācijām;

- skolas un katra dalībnieka līguma noslēgšana ar nacionālo aģentūru;

- semināra dalībnieku sagatavošanās skolas, pilsētas un valsts prezentācijai;

- biļešu pasūtīšana, apdrošināšanas iegāde.

II. Profesionālās pilnveides īstenošana:

- Profesionālā pilnveide atbilstoši kursu termiņam.

1. 12.07.-25.07.2016. Starptautiskais seminārs vācu valodas skolotājiem "Lernen ohne Grenzen" Austrijā:

- iepazīšanās ar koncepcijām Neirodidaktikā;

- workshops: dažādas metodes un zināšanu pielietošana;

- Open Learning;

- Plurizentrik un Austrijas vācu valoda;

- par filmu un videoklipu izmantošanu;

- aktuāli Austrijas un Vācijas mācību materiāli;

- iepazīšanās ar valsts kultūru un politiku.

2. 17.07.-30.07.2016. Starptautiskie kursi"Fluency and English Language Development for Teachers " Maltā

Kursi ir īpaši izstrādāti, lai veicinātu angļu valodā nerunājoša dalībnieka līdzdalību un mijiedarbību, lai uzlabotu valodas veiklību un iemācītos sazināties viegli un pārliecinoši, izmantojot dažādu aktivitāšu formas:

diskusijas, simulācijas, vārdu krājuma palielināšana, valodu veiklības attīstīšana, skaņu un vārdu izrunas problēmu noteikšana un novēršana, praktiskā gramatika, iepazīšanās ar Maltas kultūru un tradīcijām, sarunvaloda un idiomas, klausīšanās uzdevumi, izglītības sistēmu salīdzinājums, projektu veidošana grupās, web resursi, klasvadība.

3. 20.08.-28.08.2016. Starptautiskie kursi angļu valodas skolotājiem "Britain Today: Teaching Activities and Stimulating Materials on British Life & Culture for Secondary English Classes" Lielbritānijā

- workshops: iepazīšanās ar izmaiņām britu dzīvē un sabiedrībā, izglītības sistēmā un ar jaunajām attīstības tendencēm angļu valodā;

- workshops: jauno ideju un motivēšanas materiālu saņemšana, lai izmantotu klasē ar ieskatu par dzīvi Anglijā;

- Londona un Lielbritānijas Parlamenta apmeklēšana;

- lekcijas un diskusijas par izglītības sistēmu Lielbritānijā un multikulturām;

- valodas attīstīšanas nodarbības;

- sadarbība ar Eiropas angļu valodas skolotājiem.

4. 15.10.-23.10.2016. - Starptautiskais kurss "Collagialityacross C.L.I.L Practical methodology on content and language integrated learning for teachers of English in Secondary & Vocational Schools and for CLIL teachers who teach subjects 'bilingually'" Lielbritānijā

- iepazīšanās ar Velsas kultūru un vēsturi (St. Fagana Nacionālā Vēstures muzeja apmeklēšana; Velsas brīvdabas muzeja un St. Fagana pilsa pmeklēšana);

- Lekcija par Velsas vēsturi un kultūru;

- Velsas Nacionālās Asamblejas apmeklēšana;

- Darbnīcas: CLIL metodoloģijas apguve;

- sadarbība ar Eiropas angļu valodas skolotājiem.

5. 16.10.2016.-29.10-2016. Starptautiskais seminārs angļu valodas skolotājiem" Creative Learning and Motivating Materials for the Secondary Classroom" Lielbritānijā:

- lekcija par izglītības sistēmas izmaiņām un aktualitātēm;

- mācību vizīte uz Nacionālo vēstures muzeju;

- mācību vizīte uz vidusskolu, ar iespēju apskatīt stundas un diskusija ar skolotājiem;

- seminārs: angļu valodas pasniegšana un progresīvā valodas prakse;

- seminārs: angļu valodas jaunās izstrādnes.

III. Projekta rezultātu izplatīšana.

IV. Labās pieredzes nodošana un integrēšana mācību procesā :

- materiālu, inovatīvatīvās metodikas aprobēšana ar skolēniem stundu un ārpusstundu laikā;

- mācību programmu izstrādāšana un īstenošana.

 

 MĀCĪBU PROCESA KVALITĀTES UZLABOŠANA SKOLĀ: KOMPETENTS SKOLOTĀJS - KONKURENTSPĒJĪGS SKOLĒNS (Atskaite)

MĀCĪBU MATERIĀLI


 
Daugavpils 3. vidusskola