Erasmus+ "KA1"
ErasmusPlusO

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts

„Rītdienas prasmes šodien (Tomorrow’s Skills Today)

 

Projekta mērķis

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „ Rītdienas prasmes šodien” mērķi:

-          pilnveidot mācīšanas un mācīšanās jomu -  apgūt angļu un latviešu valodu, izmantojot mūsdienīgus un inovatīvus paņēmienus;

-          izstrādāt jaunus mācību materiālus latviešu un angļu valodas stundām, paaugstinot skolotāju un skolēnu IT prasmes,  valodas apguves motivāciju, attīstot informācijas ieguves un apstrādes iemaņas.

uzlabot  skolas pedagoģiskā personāla angļu valodas pārvaldības kompetenci, lai ieviestu jaunas mācību metodes darbā ar IT,  un paaugstināt konkurentspēju starptautiskā līmenī;

 

Projekta apraksts

Mūsdienīgai mācību videi un tehnoloģijām ir jākļūst ne tikai par skolēnu ikdienu, bet arī skolotāju sabiedroto, kas palīdz motivēt un iesaistīt mācību procesā ikvienu jaunieti. Skolas pedagoģiskā personāla mobilitātēs tiek plānots divu kursu apmeklējums. Kursi balstās uz jauno tehnoloģiju ieviešanu skolā ar iespēju attīstīt skolas iespējas nākotnē. Šie kursi atbalsta skolēnu motivēšanu mācībām, arī lietderīgu IKT izmantošanu stundās, mūsdienīgas mācību vides izveidošanu. Kursus apmeklējuma mērķis -  iegūto kompetenču un pieredzes pielāgošana skolas vajadzībām un izstrādāto mācību materiālu praktiska  izmantošana ikdienas darbā. Projekta beigas mūsu skolas skolotāji orgazises seminārs "Diferencēta pieeja - labās prakses piemēri darbā ar planšetēm" reģionālajā līmenī.

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-  projekta kopējais finansējums – 3 714.00 EUR (tris tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro);

 

Projekta aktivitātes

  1. Apmācības skolotājiem Somijā: kursi balstās uz jauno tehnoloģiju ieviešanu skolā ar iespēju attīstīt skolas iespējas nākotnē.
  2. Mobilitāte Austrijā: kursi balstās uz praktiskām iPad un planšetdatoru izmantošanas iespējām.
  3. Mācību materiāli un metodes jēgpilnai ierīču izmantošanai skolā izstrādāšana un aprobēšana.
  4. Seminārs "Diferencēta pieeja - labās prakses piemēri darbā ar planšetēm" reģionālajā līmenī.
  5. Projekta publicitātes pasākumi citas skolas un sabiedrības informēšanai.
 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola