Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts

“Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts”

(A Teacher is an Architect of Learning Competencies)

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_1

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte skolu sektorā projektā Nr. 2017-1-LV01-KA101-035302

 

Projekta mērķis

 

- skolas administrēšanas stratēģijas pilnveidošana kompetenču pieejas kontekstā;

- kompetenču pieejas ieviešana mācību saturā un inovatīvas metodikas apgūšanā;

- radoša, mūsdienīga mācību procesa organizēšana, lai veicinātu skolēnu interesi par mācību priekšmetiem un mācīšanos;

- jauna, integrēta skolotāju sadarbības modeļa veidošana;

- IKT prasmes attīstīšanas veicināšana;

- svešvalodas pārvaldības kompetences uzlabošana, lai ieviestu jaunas mācību metodes darbā ar IT  un paplašinātu iespējas sadarboties starptautiskajā līmenī;

- skolas internacionalizācijas un Eiropas dimensijas attīstīšanas veicināšana, skolēnu un pedagogu iesaistīšana starptautisko projektu darbā, sadarbība ar partneriem no Eiropas izglītības iestādēm, lai iepazītu un apzinātos skolēnu iespējas  studēt un iziet praksi Eiropā;

- daudzpusīgas skolas vides veidošana, lai katrs skolēns justos droši, realizējot savas spējas, vajadzības reālajā dzīvē;

- metodisko materiālu datu bāzes paplašināšana un modernizēšana.

 

 

Projekta apraksts

 

Projektā tiks iesaistīti 4 skolotājas, 1 skolas atbalsta personāla pārstavis (skolas logopēds), 2 administrācijas pārstāvji. Pedagogi strādā visos vecumposmos un aktīvi piedalās starptautisko projektu darbībā.

Projekts nodrošina pedagogu piedalīšanos starptautiskos apmācību kursos ar daudzgadīgu pieredzi, kura nodrošina kvalitatīvu profesionālo attīstību sadarbībā ar Izglītības ministrijas un Erasmus+ programmām. Skolotāji un skolas administrācija paaugstina profesionālās kompetences, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un veiksmīgu kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā, attīstītu savas sociālās, sadarbības, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arī sagatavotu konkurētspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē.

Pateicoties dalībai projektā tiks risināti šādi skolas uzdevumi un panākti šādi rezultāti:

- jauna mācību darba organizācijas modeļa veidošanas uzsākšana;

- gūt jaunu pieredzi, lai veidotu skolas metodiskā darba plānu, ņemot vērā jaunu kompetencēs balstītu mācību satura ieviešanu skolā;

- adaptēt, aprobēt un izmantot iegūtās zināšanas, inovatīvu metožu tehnoloģijas mācību stundās;

- skolas metodiskās bāzes paplašināšana ar metodiskajiem materiāliem franču valodas, angļu valodas apguvei stundu un ārpusstundu laikā;

- skolotājam logopēdam izmēģināt jaunas mācīšanas metodes bērniem ar īpašām vajadzībām un izveidot interaktīvus mācību materiālus darbam ar bērniem, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības;

- pielietot paņēmienus skolēnu sagatavošanai kooperatīvām mācīšanām, sociālo kompetenču apguvei caur teoriju un praksi ģeogrāfijas stundās klasē un ārpus telpas;

Projekta vērtība ir sadarbības iespēju nodrošināšana ar multikulturālu dalībnieku sastāvu un valodu nesējiem ārpus Latvijas robežām dabiskā valodu vidē ar daudzveidīgu metodisko paņēmienu klāstu un Eiropas labās prakses piemēru ieviešanu.

 

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-projekta kopējais finansējums – 14 448.00 EUR.

 

 

Projekta aktivitātes

 

I. Pirms profesionālās pilnveides:

sagatavošanas plāna izpildīšana:

- iepazīšanās ar semināru programmām;

- kontaktu veidošana ar semināru uzņemošajām organizācijām;

- skolas un katra dalībnieka līguma noslēgšana ar nacionālo aģentūru;

- semināra dalībnieku sagatavošanās skolas, pilsētas un valsts prezentācijai;

- biļešu pasūtīšana, apdrošināšanas iegāde.

II. Profesionālās pilnveides īstenošana:

- Profesionālā pilnveide atbilstoši kursu termiņam.

 

1. 22.– 30.07.2017 Starptautiskie kursi valodu skolotājiem MOBILE PEDAGOGY FOR LANGUAGE TEACHERS: Practical, creative 21st century learning experiences using mobile technologies.

2. 14. - 21.10.2017 “ Immersion Course for Primary Teachers in France”

3. 14. - 20.04.2018. “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom.”

4. 06. - 12.05.2018. Starptautiskie kursi „Learning social skills in the nature. Living together, learning together, working together. Special focus on outdoor activities.”

5. 14. – 18. 08. 2017. Starptautiskie kursi skolotājiem, kas strādā ar bērniem ar speciālām / īpašām vajadzībām “Šķēršļu apzināšana mācībās – Speciālās izglītības vajadzības”.

6. 10. - 14.1.2018. SCHOOL MANAGEMENT SOMIJĀ (kursi skolu direktoriem un direktoru vietniekiem)

 

III. Projekta rezultātu izplatīšana.

 

IV. Labās pieredzes nodošana un integrēšana mācību procesā :

- materiālu, inovatīvatīvās metodikas aprobēšana ar skolēniem stundu un ārpusstundu laikā;

- mācību programmu izstrādāšana un īstenošana.

 

 

Kursi "Total Immersion Course in Lyon for Primary Teachers" Francijā

        Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa)Mūsu skolas logopēde paaugstina savu kvalifikāciju Limasolas pilsētā, Kiprā šeit>>


 

Somijas izglītības sistēma Daugavpils 3.vidusskolas administrācijas redzējumā šeit>

 

        Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa)


 

Eiropas pieredze Daugavpils 3.vidusskolas skolotāju darbā šeit>>


 

Islandieši aicina mācīties ārpus telpām, pilnveidojot sociālās kompetences mācību procesā šeit>>


Mūsu metodiskā bāze šeit>>
 

 
Daugavpils 3. vidusskola