Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Daugavpils 3. vidusskola  2017./2018. mācību gadā uzsāka dalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001). No 18 vispārējās izglītības iestāžu skaita pašvaldībā, 7 vispārējās izglītības iestādes ir iesaistītas projekta realizēšanā.

Projekta mērķis- nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Tā ir Bērnu attīstības studija „Pēc zvana”, ar mērķi izglītojamajiem atrasties skolā pēc mācību stundām, lai droši izzinoši, radoši un veselīgi pavadītu laiku pēc mācību stundām. Nodarbības vada priekšmetu un interešu izglītības skolotāji (valodu, dabaszinātņu un tehnoloģiju, matemātikas un datorikas, sociālo zinātņu, sporta un veselības, mākslas jomas).

Decembra beigās visi Daugavpils 3. vidusskolas skolotāji bija sapulcējušies uz sanāksmi, lai pārrunātu projekta darbības gaitu. Sanāksmes mērķis bija – izanalizēt projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” norisi. Sanāksmes uzdevumi bija – izanalizēt projekta realizācijas sākumposmu, nosakot tā turpmāko gaitu; noteikt projekta realizācijas stiprās puses, kā arī problēmjautājumus, rast iespējamos risinājumus.

Direktora vietniece izglītības jomā N. Petrova dalījās informācijā par projekta izstrādāšanas vēsturi, darbības organizēšanu.

Kā zināms, tad projektā piedalās 1.-6. klašu skolēni, kuri sadalīti 3 grupās, - 1. klase (vadītāja A. Jerofejeva), 2.-4. klase (vadītāja I. Puškarjova) un 5.-6. klase (vadītāja I. Kadiķe). Šo triju grupu vadītājas izanalizēja jau paveikto.

Tika runāts par grupu komplektāciju (skaits, klases, izmaiņas skaitā, iemesli); par nodarbību saturu (mājas darbi, attīstošie, radošie uzdevumi); kāda ir sadarbība ar priekšmetu skolotājiem; kāda ir sadarbība ar vecākiem; projekta stiprās puses, problēmjautājumi, to risināšanas iespējas.

Sanāksmes gaitā par problēmām, grūtībām, risinājumiem un pozitīvajiem iespaidiem dalījās arī šādi projektā iesaistītie skolotāji – I. Skrinda, J. Salogube, D. Lapkovskis, J. Kovaļkova, T. Hlopoka, V. Krūmgolde, kā arī izskanēja priekšmetu skolotāju komentāri, priekšlikumi un pateicība.

Skolas psiholoģe O. Vasiļjeva dalījās ar vecāku, skolēnu un skolotāju anketēšanas rezultātiem. Bērniem patīk šādas nodarbības: informātika un robotika, kustību prieks, origami, skaitītprieks un loģika, šahs, Pasaule ap mums, Mācāmies mācīties, latviešu valoda,  kolāža, pildīt mājasdarbus, spēlēt spēles un pastaiga.

Lai veicas arī turpmāk projekta realizācijā!

 

Informāciju sagatvoja:

skolotāja Iveta Kadiķe

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola