Kompetenču pieeja valodu apguvē Daugavpils 3.vidusskolā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

      Š.g. 12.novembrī skolā notika pieredzes apmaiņas seminārs “Kompetences: no teorijas līdz praksei”, uz kuru tika aicināti pilsētas skolu valodu (latviešu, angļu, krievu, vācu un franču) un CLIL skolotāji.

     Semināra ievadā tā dalībniekus ar skanīgām dziesmām sveica skolas koris (vadītāja M.Veļičko) un uzrunāja direktors V.Azarevičs, paužot gandarījumu par pilsētas skolotāju interesi apmeklēt atklātās stundas. Semināra turpinājumā direktora vietniece I.Kazakeviča pastāstīja par Daugavpils 3.vidusskolas kā pilotskolas darbību projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, akcentējot svarīgākos uzdevumus, paveikto un ieguvumus divu mācību gadu laikā.

      Pēc kopīgā ievada skolotāji apmeklēja atklātās stundas, kuras vadīja M.Žilinska un J.Kovaļkova (krievu valoda, 12. un 8.klase), A.Giptere, M.Fekļistova un N.Kokiņa (latviešu valoda, 1., 5. un 8.klase), I.Rožko, H.Skripničenko un I.Andrejeva (angļu valoda, 3., 7. un 11.klase), J.Smuļko (franču valoda, 7.klase) un J.Šarova (vācu valoda, 7.klase). Pēc stundām visi sapulcējās uz kafijas pauzi, pēc kuras direktora vietnieču A.Jeremenko, A.Grjaznovas, I.Kazakevičas un E.Veceles vadībā notika redzēto stundu apspriešana kompetenču kontekstā, izmantojot R.Ganjē (R.Gagne) 9 soļu mācīšanas pieeju. Lielākā daļa skolotāju, kuri rādīja atklātās stundas, apguva zināšanas Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitātes skolu sektorā projektā Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei”  un tās aktīvi izmanto savā ikdienas darbā, bagātinot mācību metožu un paņēmienu klāstu, padarot skolēniem stundu aizraujošu un jēgpilnu.

     Semināra viesi atzinīgi izteicās par stundās vēroto, skolotāju prasmi virzīt mācību procesu, neuzspiežot savu viedokli, bet rosinot skolēnus pašus atklāt un arī sasniegt stundas mērķi un uzdevumus. Augstu tika novērtēta skolotāju labvēlīgā attieksme un spēja radīt pozitīvu mācīšanās vidi, uzslavējot un motivējot skolēnus. Viesi uzslavēja stundu tempu, darbību maiņu, neatslābstošo skolēnu interesi un vēlmi aktīvi iesaistīties mācību procesā. Tika pamanīts arī skolotāju ieguldītais lielais sagatavošanās darbs, kas ļāva stundai ritēt raiti un viegli.

     Semināra noslēgumā direktors pateicās skolotājiem par atklāto stundu vadīšanu, pedagogi saņēma arī pārsteiguma dāvanas no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, ko pasniedza izglītības metodiķe I.Ustinova. Viņa augsti novērtēja skolas un skolotāju darbu projekta ietvaros. Viņa atzīmēja, ka novadītās stundas ir reāls piemērs kompetenču pieejas izmantošanai stundās un ka pilotskolas skolotāji uzrādīja augstu profesionālo meistarību.

     Seminārā tika sniegts tikai ieskats projektā īstenotajā darbā, un, protams, skolotāji turpinās attīstīt pilnveidot savas prasmes strādāt, īstenojot kompetenču pieeju.

 

Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 KompetAtklatSt-3


KompetAtklatSt-4


KompetAtklatSt-23


KompetAtklatSt-28


KompetAtklatSt-35

 

KompetAtklatSt-38

Informāciju sagatavoja:

direktora vietniece

A.Pleša

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola